Accessibility help
Hide this site

Team Leader - St Asaph, North Wales

Published: 20 June 2016

Job Type: Service delivery
Salary: £22,500 per annum
Location: St Asaph, North Wales
Closing Date: 4 July 2016

Victim Support, in partnership with the Police and Crime Commissioner for North Wales, is seeking a Team Leader to work in the newly created Victims' Help Centre based at North Wales Police Divisional headquarters, St Asaph. The working hours are full time, 37.5 per week, to be worked in line with the published rota.

You will lead a Victim Care Team to provide effective services to people affected by crime, and ensure effective operation of the service. You will also be responsible for service needs assessment, risk assessment, and effective use of the case management system by the team. You will ensure that performance is monitored and address any areas that this may identify as requiring action.

You must have experience of developing and delivering a service in a statutory, voluntary, community or private social care setting, and of overseeing direct work with service users. The ability to recruit, manage, coach and develop others is also required. Some evening and weekend working will be necessary.

The successful applicant must evidence the following essential experience, specialist skills and knowledge as per the role profile:

  • Knowledge and/or experience of multi-functional, multi-agency work.
  • Experience of dealing with a wide range of people from a cross section of the community, in varying circumstances.
  • Proven ability to plan and prioritise your own workload.
  • Excellent communication skills and a demonstrable ability to provide advice and guidance, particularly over the telephone.
  • Welsh language skills are essential for this post.

You must have a proven ability to work diligently, with limited supervision, and to deliver to tight time-scales with the ability to prioritise effectively against conflicting requirements of customers. Skills in Microsoft Office, especially in Word and Excel, with the ability to interrogate databases to an advanced level to identify trends, key points and principal issues is essential for this role.

On successful completion of a six month probationary period your salary would increase to £23,175 per annum.

The successful post-holder will be confirmed in post following successful police vetting (NPPV Level 3) approval and may be required to undertake role-specific training.

The closing date for applications is 12 noon on Monday 4 July 2016. 

Interviews are scheduled to take place on Monday 11 July 2016.

To apply, please download the application pack below. You should provide explicit evidence against the shortlisting criteria, which is marked in the person specification as (s). Due to the high volume of applications we receive, we will only contact people who have been shortlisted for interview.

Completed applications should be sent via email to nick.cooke@victimsupport.org.uk by the closing date. Any applications received after this time will not be considered.

We do not require assistance from any recruitment agency.

Victim Support welcomes calls from Textphone users via Text Relay.

 

SWYDD: Arweinydd Tîm

ORIAU: 37.5 awr yr wythnos – i weithio ar ddyddiau rhwng Dydd Llun a Dydd Sadwrn. Bwriedir  ar hyn o bryd y bydd y ganolfan ar agor rhwng 8yb ac 8yh

CYFNOD: Parhaol   

LLEOLIAD: Pencadlys Rhanbarthol Heddlu Gogledd Cymru – Parc Busnes Llanelwy

CYFLOG: FTE £22,500  y flwyddyn + 3 % ar ôl cwblhau 6  mis o gyfnod prawf yn llwyddiannus

Mae Cymorth i Ddioddefwyr, mewn partneriaeth â Chomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, yn dymuno penodi Arweinydd Tîm Swyddogion Gofal Tystion i weithio yn y Ganolfan Cymorth Dioddefwyr newydd a fydd wedi’i lleoli ym Mhencadlys Rhanbarthol Heddlu Gogledd Cymru yn Llanelwy.

Diben y swydd yw arwain Tîm Gofal Tystion er mwyn sicrhau darpariaeth gwasanaethau effeithiol ar gyfer pobl y mae trosedd wedi effeithio arnynt.  Bydd yr Arweinydd Tîm yn gyfrifol am asesiadau angen ac asesiadau risg ac am sicrhau fod y Tîm Gofal Tystion yn gwneud defnydd effeithiol o’r system rheoli achosion. Bydd yr Arweinydd hefyd yn goruchwylio perfformiad ac yn rhoi sylw i unrhyw feysydd a amlygir fel rhai ble mae angen gweithredu.  Bydd deilydd y swydd hefyd yn gyfrifol am ddarpariaeth pob gwasanaeth newydd (drwy gyfrwng eu tîm) a bydd hyn yn cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) asesiadau risg CADDA Dash a chymwysiadau CICA.

Rhaid i ymgeiswyr fod â phrofiad o ddatblygu a darparu gwasanaethau mewn maes gofal cymdeithasol statudol, gwirfoddol, cymunedol neu breifat ac o oruchwylio gwaith uniongyrchol gyda defnyddwyr gwasanaethau. Mae’r gallu i recriwtio, rheoli, hyfforddi a datblygu eraill hefyd yn angenrheidiol.  Bydd hefyd yn ofynnol gweithio rhai nosweithiau a phenwythnosau.

Mae’r gwasanaeth newydd yn cael ei ariannu’n llawn gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru ac mae’n bosibl y caiff ei ymestyn y tu hwnt i Fawrth 2016.

Mae’r rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos prawf o’r profiadau, y sgiliau arbenigol a’r wybodaeth ganlynol yn unol â gofynion y proffil swydd:

  • Gwybodaeth ac/neu brofiad o waith aml-swyddogaeth, aml-asiantaeth.
  • Profiad o ddelio ag amrediad eang o bobl o drawstoriad o’r gymuned mewn amrywiaeth o amgylchiadau.
  • Gallu profedig i gynllunio a blaenoriaethau llwyth gwaith. 
  • Sgiliau cyfathrebu rhagorol a phrawf o’r gallu i ddarparu cyngor ac arweiniad, yn arbennig dros y ffôn.
  • Mae sgiliau Cymraeg Lefel 4 yn hanfodol ar gyfer y swydd.  Cyfeiriwch at Bolisi Sgiliau Iaith Heddlu Gogledd Cymru am fanylion ynghylch y meini prawf cymhwysedd.

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â thystiolaeth o’r gallu i weithio’n ddiwyd heb fawr ddim goruchwyliaeth, i gyflawni gwaith o fewn cyfyngiadau amser tynn ac i flaenoriaethu’n effeithiol yn wyneb anghenion cystadleuol cwsmeriaid. Mae sgiliau MS Office, yn enwedig Word ac Excel,  a’r gallu i chwilio cronfeydd data i lefel uwch er mwyn adnabod tueddiadau a phwyntiau a materion allweddol yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cadarnhad o benodiad unwaith y byddant wedi pasio proses fetio’r heddlu (NPPV Lefel 3).

Am becyn cais, cysylltwch ag  Nick Cooke Victim  Support, 2nd Floor Suite c/o Rumney Police Station 713 Newport Road Rumney, Cardiff neu anfonwch gais at nick.cooke@victimsupport.org.uk neu ffoniwch 02920 534 698.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 4 Gorffennaf 2016.

Bydd cyfweliadau ar gyfer y swydd yn cael eu cynnal ar 11 Gorffennaf 2016.

Mae amrywiaeth yn bwysig ac rydym yn ei werthfawrogi.

Downloads

back
to top

back
to top